تامین مواد اولیه، معضل بزرگ صنعت UPVC

یکی از بزرگترین معضالت تولیدگنندگان UPVC در سال ۱۳۹۵ بیشک افزایش قیمت موارد اولیه توسط شرکت های پتروشیمی می باشد که تمامی تولید کنندگان در صنایع مختلف به نحوی این موضوع را در روند فعالیت و همچنین بقاء خود امری مهم می دانند . با توجه به میزان تقاضا و و ضعیت حال و حاضر بازار در صنعت UPVC افزایش قیمت مواد اولیه نیز می تواند بر افزایش قیمت محصوالت و در نتیجه از دست دادن سهم عمده بازار توسط تولید کنندگان داخلی نقش مهمی را ایفا کند. در سال های ۹۱-۹۰ با توجه به استقبال بازار ار تولیدات UPVC افزایش نرخ های مواد اولیه و … به میزان قابل توجهی چشمگیر نبود و با توجه به اینکه شرکت های فعال در این حوزه سهم خوبی از بازار فروش را در اختیار داشتند موضوع اصلی ً و دغدغه آنها صرفا بر تولید محصوالت با کیفیت و رقابت با رقبای داخلی بود و موضوع مواد اولیه بحثی مهم در روند فعالیت تولید کنندگان نبود که در آن زمان نیز با افزایش قیمت مواد اولیه اعتراضاتی به صورت مقطعی به منظور ثبات قیمت و تعرفه انجام می گرفت که این اعتراضات با توجه به فروش قابل مالحظه پس از مدتی به دست فراموشی سپرده می شد ولی اکنون با توجه به وضعیت صنعت UPVC ً و ورود محصوالت بی کیفیت خارجی بدون نظارت بر کیفیت آنها و طبعا قیمت پایین این محصوالت بحت تامین مواد اولیه بی شک می تواند این صنعت نوپا را از پای در آورده و تولید کنندگان را برای تولیدات با کیفیت بی انگیزه تر کند. موضوع دیگر که قابل مالحضه خواهد بود عدم عالقه شرکت های پتروشیمی به فروش محصوالت خود به شرکت های داخلی و ترجیح آنها بر صادرات محصوالت به کشور های دیگر بحثی مهم در این رابطه خواهد بود که در نشست های متعدد میان تولید کنندگان و مسئوالن ذیربط پیشنهاداتی مبنی بر تامین مواد اولیه کارگاه های تولیدی داخلی انجام شد که با توجه به مصوبه تامین مواد اولیه، معضل بزرگ صنعت UPVC علیرضا مالکی میز گرد شماره مهر ماه ۱۳۹۵ ۲۰ IRAN WINDOWS AND DOORS,UPVC,PROFILES INDUSTRIAL OF JOURNAL دولت در سالیان گذشته شرکت های پتروشیمی تا قبل از تامین مواد اولیه واحد های زیر دست اجازه صادرات محصوالت خود را نداشتند و فقط مازاد محصوالت خود را می توانستند صادر کنند که این مهم در مقطعی توانست به ایجاد تعادل در بازار کمک کند که متاسفانه به دلیل عدم ثبات الزم این موضوع نیز به دست فراموشی سپرده شد تا امروز دوباره دچار مشکالت تامین مواد اولیه و افزایش قیمت آن باشیم. حال با توجه به مسائل یاد شده این انجمن به نوبه خود اعتراض خود را به طرق مختلف به گوش مسئوالن خواهد رساند تا ً راهکاری در این باره اتخاذ گردد زیرا اکثریت صنف ها و تعاونی ها با این روند امکان خرید نخواهند داشت و طبیعتا خرید از بازار آزاد نیز در سال۹۵ با توجه به طرح قانون اصالحی مالیات ها امکان پذیر نخواهد بود و با توجه به اصرار دولت در بحث انظباط مالیاتی در کشور وظیفه هر واحد تولیدی به کمک به دولت محترم برای اجرای هر چه بهتر این طرح خواهد بود که بی شک با این روند افزایش قیمت توسط واحد های پتروشیمی این نظم بر هم خواهد خورد و شرکت ها برای بقاء و تامین مواد اولیه از راه کارهای غیر قانونی استفاده خواهند کرد. نتیجه گیری: در شرایط حساس کنونی و با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه توسط شرکت های پتروشیمی و صادرات مواد اولیه به کشور های دیگر از جمله ترکیه، حجم وسیعی از واردات محوالت UPVC بی کیفیت با قیمت ارزان را در کشور شاهد خواهیم بود که این موضوع بی شک باعث ایجاد رقابتی کاذب و رکود شدید این صنعت خواهد شد. حل با توجه به مسائل یاد شده و منویات مقام معظم رهبری در خصوص رونق اقتصادی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی آیا به راستی با این روند از کار و سرمایه ایرانی حمایت می کنیم؟آیا با عدم حمایت از سوی مسئوالن ذیربط رونق اقتصادی حاصل می گردد؟ صنعتUPVC کشور توانسته بالغ بر ۴۰۰۰ ایجاد استغال نماید که این مهم توسط صنعتی نوپا در کشور رقم زده شده و این اتفاق مهم برای بقاء و استمرار کار آفرینی و تولید محصوات با کیفیت نیازمند حمایت ویژه سازمان ها و ارگان های دیربط خواهد بود. که امید است در سال ۹۵ با ایجاد تعامل با شرکت های فعال در این حوزه و سازمان های مربوطه تصمیاتی اتخاذ گردد تا عالوه بر تامین مواد اولیه با قیمت مناسب تعامالتی در جهت افزایش میزان تقاضا و تولید محصوالت با کیفیت و همچنین جلوگیری از واردات بی رویه کاالهای بی کیفیت در کشور عزیزمان انجام پذیرد.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *