روند تولید درب و پنجره هاي آلومینیومی

سیســتم پنجــره هــاي آلومینیــوم بــا برخــورداري از تنــوع زیــاد در فــرم، رنــگ و گســتردگی اســتفاده از یــراق آلات و تنوع بازشو، نیازهاي صنعت ساختمان را برآورده ساخته است. در سیســتم پنجــره هــاي ترمــال بریــک ( Break Thermal (ارتبــاط ســطح بیرونــی بــا ســطح داخــل پنجــره توســط یــک لایــه پلــی آمیــد بعنــوان عــایق حرارتــی از یکــدیگر جــدا گردیــده اســت. ( uf>1 = ضــریب انتقــال حــرارت) پنجــره هــاي آلومینیــومی داراي ضــخامت و فــریم هــاي گونــاگونی هســتند کــه بــا توجــه بــه نی روهــاي وارده از وزن شیشــه بــه فــریم و نیروهــاي وارده در اثـــر بــاز و بســته نمــودن لنگــه بازشــو، نــوع پروفیــل هــاي مصرفی بر اساس استاندارد تعیین می گردد. انواع مختلف درب و پنجره هاي آلومینیومی ۱ .آلومینیوم ساده (Normal( 2 .آلومینیوم ترمال بریک (Break Thermal( (ALU Wood) آلومینیوم چوب. ۳ در و پنجره هاي آلومینیومی ترمال بریک پنجـــره یکـــی از عوامـــل مهـــم اتـــلاف انـــرژي در ســـاختمان هاســـت ، اتـــلاف انـــرژي در پنجـــره هـــاي خـــوب آلومینیــومی بســیار کمتــر از پنجــره هــاي آهنــی اســت . امــا بــه دلیــل ضــریب انتقــال حــرارت بــالا در آلومینیــوم عــلاوه بــر دوجــداره بــودن شیشــه هــا ، دوجــد اره نمــوده پروفیــل آلومینیــومی از طریــق تیغــه هــاي پلــی آمیــد بــه هــم متصــل و بــا ایــن روش باعــث کــاهش انتقــال حــرارت میباشــد .پلــی آمیــد خــواص مکــانیکی خــود را در حرارتهــاي بــالا و نیــز در برابــر مــواد شــیمیایی ، آب و اشــعه حفــظ میکنــد .در و پنجــره هــاي آلومینیــومی بــه دو صــورت ســاده و ترمــال بریــک ارایــه مــی شــوند.فرآیند اســتفاده از ترمــال بریــک، جلــوگیري از انتقــال ســرما و گرمـــا از جـــدار خـــارجی بـــه جـــدار داخلـــی و بـــالعکس مـــی باشـــد. پروفیلهـــاي سیســـتم ترمـــال بریـــک از دو مقطــع پروفیــل آلومینیــومی مجــزا کــه بــه وســیله تیغــه هــاي پلــی آمیــد بــه هــم متصــل مــی گردنــد، تشــکیل شــده انــد. تیغــه هــاي پلــی آمیــد مــانع انتقــال حــرارت از یــک ســطح بــه ســطح دیگــر مــی شــود.در واقــع اطــلاق عنــوان ترمــال بریــک بــا ایــن سیســتم بــه دلیــل ایجــاد شکســت حرارتــی و ممانعــت از انتقــال حــرارت مــی باشــد.بالا بــودن اســتحکام، مقاومــت در برابــر مــواد شــیمیایی ، اشــعه UV و طــول عمــر بــالا از مزایــاي تیغــه هــاي پلــی آمیــد مــی باشــد.طی آمــار و ارقــام منتشــر شــده از ســوي ســازمان بهینــه ســازي مصــرف ســوخت ، بطـــور متوســـط ۱۰ % ســـطح خـــارجی ســـاختمان را پنجـــره و ۷۰ % از ســـطح هـــر پنجـــره را شیشـــه و مـــابقی را پروفیـــل تشـــکیل مـــی دهـــد. در صـــورت اســـتفاده از سیســـتم ترمـــال بریـــک در و پنجـــره هـــا ۳۸ % کـــاهش اتــلاف انــرژي حرارتــی در فصــل ســرما و ۳۲ % کــاهش اتــلاف انــرژي برودتــی در فصــل گرمــا ، ۲۸ % کــاهش شرکت فناوري داده پویشگر آدرس سایت : ir.designer-upvc شماره هاي تماس : ۲-۸۸۲۰۳۶۰۱ مصـــرف ســـوخت ، ۲۰ % کـــاهش هزینـــه در ســـرمایه گـــذاري اولیـــه تاسیســـات و بـــه میـــزان قابـــل تـــوجهی از آلودگی صوتی جلوگیري میشود. انواع مختلف بازشوهاي پنجره بــا توجــه بــه تنــوع یــراق آلات سیســتم هــاي جدیــد پنجــره ایــن امکــان بــه وجــود آمــده کــه بــا توجــه بــه فضــاي مختلف ساختمان از بازشوهاي مناسب استفاده گردد. ۱ .پنجره هاي لولایی (Tilt( 2 .پنجره هاي دو حالته (Tilt & Turn( 3 .پنجره هاي کلنگی (windows projecting 4 .پنجره هاي کشویی (sliding 5 .پنجره هاي محوري (windows pivot 6 .پنجره هاي آکاردئونی (folding( 7 .پنجره هاي واگنی (Tilt & slid( 8 .پنجره هاي اسلاید (Lift & slid( در و پنجره لولایی (break Thermal( در و پنجــره لـــولایی داراي اســـتانداردهاي مربوطـــه مـــی باشـــد و بــه همـــین دلیـــل نصـــب یـــراق آلات در جهـــت بازشــو در ایــن سیســـتم امکـــان پــذیر است.لاســـتیک هــاي تحـــت فشــار در اطــراف لنگـــه امکــان آب بنـــدي و هوابنــدي را بــه طــور کامــل فــراهم مــی کنــد.طراح سیســتم بــه ایــن اکتفــا نکــرده و بــا جاگــذاري لاســتیک EPDM در چهــار طــرف داخــل فــریم امکــان نفــوذ هــوا کــه در اثــر عــدم دقــت در نصــب ممکــن اســت بوجــود آیــد را غیــرممکن نمــوده اســت.از نکــات قابـــل ذکــر، زیبــایی یــراق آلات مصــرفی محصــولات شــرکت fapim و Rogni ایتالیــا مــی باشــد کــه باعــث گردیــده ایــن سیســتم جــدا از کیفیــت، ظــاهر بســیار زیبــایی داشــته باشد. در و پنجره هاي کشویی در و پنجــره هــاي کشــویی بــر اســاس سیســتم هــاي نــوین ایتالیــایی ســاخته شــده و یــراق آلات بکــار رفتــه در آن ها استاندارهاي مربوطه را داشته که در نوع خود بی نظیراست. طراحــی، تولیــد و نصــب در و پنجــره آلومینیــومی (کشــوئی، لــولایی، ترمــال بریک) تک جداره و دو جداره شرکت فناوري داده پویشگر آدرس سایت : ir.designer-upvc شماره هاي تماس : ۲-۸۸۲۰۳۶۰۱ طراحـــی سیســـتم هـــاي درب و پنجـــره اختصاصـــی توســـط تـــیم مهندســـین و مشـــاوران خبـــره صـــورت گرفتـــه و سیســـتم هـــاي درب و پنجـــره نمـــاي آلومینیـــومی AGK از ابعـــاد دینـــامیکی و اســـتاتیکی مـــورد آزمایش قرار گیرد. واحــد طراحــی بــر حســب نیــاز مشــتریان بــا در نظــر گــرفتن شــرایط ذیــل اقدام به طراحی مقاطع خاص می کند ۱ .آب بندي و هوابندي مناسب با لاستیک هاي ۲ ردیفه در بازشوها و فریم هاي ثابت. ۲ .زیبایی با استفاده از خطوط منحنی و صاف. ۳ .زیبایی با استفاده از خطوط منحنی و صاف. ۴ .عدم انتقال حرارت و عایق صوتی. ۵ .امکان استفاده از شیشه هاي دو جداره در برخی مدل ها ۳ جداره. ۶ .امکان مونتاژ با اتصالات قوي و با سرعت زیاد جهت کاهش هزینه. ۷ .امکان نصب توري. ۸ .نصب سریع و آسان. ۹ .عدم استفاده از میلگرد یا آهن در مونتاژ پنجره ها. واحد آنودایزینگ و عملیات پیش از رنگ ابتــدا پروفیــل هــا و قطعــات در بســته هــاي خــاص قــرار مــی گیرنــد، ســپس ایــن بســته هــا بوســیله جرثقیــل وارد وآن هـــاي مختلـــف شـــده و پـــس از طـــی زمـــان مشـــخص غوطـــه وري در هـــر یـــک مـــواد وان بعـــدي منتقــل میگردنــد تــا عملیــات زیرســازي کامــل شــود. پروفیــل هــا پــس از خشــک شــدن آمــاده رنــگ پــذیري میباشند. واحد رنگ پروفیــل هــاي زیــر ســازي شــده پــس از نصــب روي قرارهــاي معــین کــه بــه کــانوایر(نوار نقــالی) متصــل هســتند بــه داخــل کــابین پاشــش منتقــل مــی گردنــد. در داخــل کــابین رنــگ پــودري بوســیله دســتگاه هـــاي الکترواســـتاتیک بـــاردار شـــده و بـــه قطعـــات پاشـــیده میشـــوند. پروفیـــل هـــا پـــس از گـــذر از کـــابین پاشــش و ورود بــه کــوره پخــت رنــگ، طــول کــوره را کــه دمــاي آن بــا دســتورالعمل رنــگ مــورده اســتفاده تنظــیم شــده اســت طــی ۱۵ دقیقــه یــا بیشــتر مــی پیماینــد. پروفیــل هــا پــس از خــروج از کــوره و جــدا شدن از قرارها و پس از کنترل به مرحله بعدي منتقل میشوند. مرحله برش کاري شرکت فناوري داده پویشگر آدرس سایت : ir.designer-upvc شماره هاي تماس : ۲-۸۸۲۰۳۶۰۱ پروفیــل هــاي رنــگ شــده طبــق اب عــادي کــه بــر حســب انــدازه گیــري انجــام شــده از ســاختمان بوســیله رایانــه محاســـبه شــده و توســط اره هـــاي خــاص بریــده میشــوند. ایــن اره هـــا قابلیــت تنظــیم زوایــا بـــه صــورت خودکــار را دارنــد و فاصــله بــین دو فــک اره نیــز بــا یــک خــط کــش الکترونیکــی دقیــق انــدازه گیـــري میگـــردد. تیغـــه هـــاي ۵۰ســـانتی متـــري الماســـه کـــه در هنگـــام بـــرش، روغنکـــاري میگـــردد نیـــز قابلیت برش پروفیل هاي قطور با کیفیت عالی را دارد. مرحله فرزکاري پروفیــل هــاي بــرش خــورده بــر حســب نیــاز بــراي تعبیــه محــل قفــل یــراق آلات مربوطــه و ایجــاد آبرونــی پنجره ها به محل فرز کاري منتقل می گردند. مرحله پرس کاري و سوراخکاري و شیار زنی در این مرحله شکافها و شیارهاي مختلف مورد نیاز بر روي نقاط خاص پروفیل ها ایجاد میگردد. مرحله مونتاژ مونتــاژ در گــروه AGK نســبت بــه تیــپ بنــدي پنجــره هــا بــه صــورت هــاي مختلفــی انجــام میگیــرد کــه بــه اختصــار مــی تــوان اســتفاده از گوشــه هــاي خــاص، پــیچ هــاي آهنــی، پــانچ را نــام بــرد کــه عــلاوه بــر ســرعت، داراي دقــت، ظرافــت و کیفیــت بســیار بــالا مــی باشــند. لازم بــه ذکــر اســت در مونتــاژ هــیچ یــک از پنجره هاي شرکت از میلگرد آهنی استفاده نمیشود. واحد آنودایز پروفیل آلومینیوم آنادایزینــگ بهتــرین و ســاده تــرین راه مبــارزه بــا خــوردگی بــوده و مــی تــوان ارتبــاط لایــه زیــرین فلــز را تــا انــدازه اي بــا محــیط قطــع کــرد و موجــب محافظــت فلــز شــده . لایــه آنادایزینــگ بــه ســبب ویژگــی هــاي منحصــر بـــه فــرد از قبیـــل ســـختی بـــالا ، ســبکی، مقاومـــت در برابــر خـــوردگی و ســایش، رنـــگ پـــذیري ، عـــایق الکتریســـیته، هـــدایت گرمـــاي بـــالا و… در ســـاخت اغلـــب چهـــار چـــوب هـــاي در و پنجـــره، اجـــزاي ماشــین هــا، ورق، پروفیــل هــا و… اســتفاده نمــود. لایــه آنادایزینــگ بــا رنگهــاي متنــوع و افکتهــاي زیبــا و بی نظیر : براش – پولیش و مات، پاسخگوي نیاز سلایق مختلف خواهد بود. واحد رنگ هاي پودري الکترو استاتیک رنــگ هــاي پــودري قابــل اجــرا بــر روي کلیــه ســطوح فلــزي میباشــند. از جملــه مزایــاي رنگهــاي پــودري مــی تــوان بــه تنــوع رنــگ و طــرح، درصــد براقیتهــاي متفــاوت، ســازگاري بــا محــیط زیســت، کیفیــت و اســتحکام بــالا دارا بــودن قابلیــت شستشــو و مقــرون بــه صــرفه بــودن آنهــا اشــاره کــرد، همچنــین بــه دلیــل انجـــام عملیـــات زیـــر ســـازي و پخـــت قطعـــات در کـــوره هـــایی کـــه بـــا دمـــاي ۲۰۰درجـــه ســـانتیگراد و شرکت فناوري داده پویشگر آدرس سایت : ir.designer-upvc شماره هاي تماس : ۲-۸۸۲۰۳۶۰۱ اســـتفاده ار رزیـــن هـــاي پایـــه پلـــی اســـتر ایـــن رنگهـــا در برابـــر گرمـــا و اشـــعه UV از مقاومـــت بـــالاتري برخوردار می باشند.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *